Commanderij College te Gemert

Aan de St. Josephstraat te Gemert stond een klein schoolgebouw. Door de aankoop van naastgelegen kavels ontstond de mogelijkheid om een groot nieuw complex te realiseren waarin twee scholen samengevoegd zouden worden. In goed overleg met de gemeente en omwonenden is de situatieve inpassing van het gebouw bedacht. De schooldirectie had de visie dat de onderbouw- en de bovenbouw-gedeelten van de school in duidelijk afzonderlijke bouwdelen ondergebracht zouden moeten worden. Een aula plus studiecentrum zou dan het verbindende element kunnen worden. Daarnaast moesten nog drie gymzalen worden gerealiseerd.

CC Gemert 2000x1000

Die gymzalen zaten me dwars. Ik vond het zonde om de mooie overgang naar het buitengebied met een sportgebouw te belasten. Nadat bleek dat de BG-programma-onderdelen van de school (vele grote vaklokalen met verbindingen naar buiten) erg groot waren ten opzichte van de functies die op verdiepingen konden worden gesitueerd ontstond het idee om het hele sportcomplex bovenop die vaklokalen te plaatsen. Het complex is vervolgens ontworpen als twee haaks op elkaar geplaatste schoolvleugels met op/in de bovenbouw de gymzalen en in de binnenhoek tussen de schoolvleugels de aula. Met daartussen een centrale hal die door de uitwerking met doorgezette buitengevels en een gedeeltelijk glasdak het karakter van een binnenplein heeft gekregen.

Ik heb het gebouw ontworpen tijdens mijn dienstverband bij Van Aken Architectuur in Eindhoven. Het is in twee fasen gebouwd in 2000-2003 en is in totaal 10.000 m² groot.


Kempenpoort College te Eindhoven

Het voormalige Kempenpoort College kon destijds een bestaand schoolgebouw aankopen. De intentie was om een onderwijsfaciliteit te realiseren die vijf bestaande scholen zou kunnen gaan vervangen. Daarvoor diende het bestaande gebouw echter wel met ongeveer 8000 m² te worden uitgebreid.

Kempenpoort 2000x1000

Opvallend kenmerk van het bestaande complex was dat de aula en de gymzalen in een vrij apart gesitueerd gebouwgedeelte waren ondergebracht. Ik kreeg toen het ontwerpidee om een nieuwbouw vóór dat bouwdeel langs te situeren. Daardoor is een nieuw hart van de school ontstaan in de glasoverkapte tussenruimte tussen de nieuwbouw en de oude aula. Daar, aan het door deze ingreep ruim gebleven binnenterrein van het complex, is ook de nieuwe hoofdentree gesitueerd. In het strakke rechte volume van het nieuwe gebouw zijn vele verschillende ontsluitingstypologieën samengebracht: op de onderste twee verdiepingen zijn grote vaklokalen ruggelings tegen de ruimtelijke dubbelhoge binnenstraat aan gesitueerd, op de bovenste twee verdiepingen liggen de standaard lokalen aan een middengang die deels uitkijken over de voormalige gymzalen heen, en in de oostelijke kop van het gebouw zijn de stafkantoren in een dubbel-corridor-systeem met bijruimten in de middenzone ondergebracht.

Ik ben de hoofdarchitect van dit project geweest tijdens mijn dienstverband bij Van Aken Architectuur uit Eindhoven. De oppervlakte van de uitbreiding is 8.000 m². Het is gebouwd in 1994/1995.


Brede School te Soerendonk

In Soerendonk in ZO-Brabant stonden vlak bij elkaar een verouderde basisschool plus gymzaal, een niet meer in gebruik zijnde voormalige kleuterschool en een buurtcentrum met ruimtegebrek. Door het in scholenhuisvesting gespecialiseerde adviesbureau Laride uit Veldhoven was onderzocht dat er goede herontwikkelingsmogelijkheden zouden ontstaan als een nieuwe basisschool met de gymzaal aan het buurtcentrum vast zou worden gebouwd, gecombineerd met appartementen bovenop de school en grondgebonden woningen op de plek van de bestaande school.

soerendonk-2000x1000

In het ontwerp is het gelukt een grote mate van gebruiksflexibiliteit te realiseren door de gymzaal als verbindend element tussen het buurtcentrum en de nieuwe school te situeren. Bereikbaar vanuit beide gebouwen én direct van buiten af. Zo zou deze zaal (met bijruimten) door allerlei gebruikers en verenigingen zowel kunnen worden gebruikt als gymzaal en als voorstellingenruimte.

Behalve de basisschool zouden op de begane grond een peuterspeelzaal, een klein gezondheidscentrum en een kleine bankvestiging worden gesitueerd. Op de eerste en tweede verdieping zouden een beperkt aantal appartementen worden gerealiseerd. Bij de vormgeving zou door het opknippen van de hoofdmassa in diverse kleinere blokjes aansluiting gevonden worden bij het kleine schaalniveau van de omgeving.

Het project is helaas niet gerealiseerd. Ik heb het Voorlopig Ontwerp in dienstverband bij Van den Pauwert Architecten BNA uit Eindhoven gemaakt.