Herontwikkeling woon-werklocatie tot woonhofje

Helmond-Stiphout is van oorsprong een apart dorp, met alle karakteristieken daarvan. Dicht bij de Dorpsstraat ontstonden van oudsher diverse woon-werkkavels, die vervolgens in de loop van decennia door woningbouw zijn omringd. Er is daardoor sprake van een stratenstructuur waarvan de woonstraten op diverse plekken relatief vér uit elkaar liggen. Het dorp, cq. de wijk is ook sterk aan het vergrijzen, en er bestaat een groot tekort aan levensloopbestendige woningen, zowel grondgebonden als appartementen.

Voor één van deze woon-werkkavels (van ongeveer 2400 m²) is in samenspraak met de eigenaren een herontwikkelingsplan bedacht. Bewust is niet gekozen voor het realiseren van gezinswoningen, maar om een verkaveling met levensloopbestendige patiobungalows te bedenken. Verwacht werd dat daarvoor vanuit de directe omgeving grote animo zou bestaan, waardoor een aantal ouderen in hun huidige woonomgeving zouden kunnen blijven wonen.

Het bleek mogelijk om op de kavel 13 ruime patiobungalows te realiseren, met alle essentiële woonfuncties op de begane grond, en een opbouw waarin een logeer- of hobbykamer gerealiseerd zou kunnen worden. De bungalows zouden geen garages krijgen, maar wel elk een eigen parkeerplaats bij de voordeur.

Het plan is serieus op financiële haalbaarheid doorgerekend, maar voordat de grondeigenaren en een ontwikkelende partij tot overeenstemming konden komen heeft een andere partij (die de bestaande woonboerderij plus bedrijfshal zal gaan renoveren) het object aangekocht, waardoor de herontwikkeling dus niet zal worden gerealiseerd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Studieproject tweede woning

Nog een studieproject, om mijn vaardigheden in het ontwerpen en visualiseren met het 3D-programma ArchiCad verder te ontwikkelen.

De woning is ontworpen voor een fictieve locatie in een berggebied. Het vormt een compact vakantiehuis voor een echtpaar op de hoofdverdieping, met op de bovenverdieping multifunctionele logeerfaciliteiten, bestaande uit twee riante familiekamers plus een kleine keuken, badruimte en apart toilet. Die bovenverdieping is zowel binnendoor als buitenlangs te betreden. Daardoor kan het zowel als logeerfaciliteit (met optimale privacy voor de hoofdbewoners), als verhuurwoning worden gebruikt.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Locatiestudie patio-villa’s

In opdracht van Interesting Vastgoed uit Eindhoven is voor een riante villa-kavel in Helmond onderzocht of er daar een hofje met levensloopbestendige villa’s zou kunnen worden gerealiseerd. De kaveloppervlakte is ruim 4400 m², met de ontsluiting vanaf de westzijde. Een bepalend element wordt gevormd door een groep prachtige, beschermde en dus te handhaven, rode beukenbomen in de zuidwesthoek van de kavel.

Om te voorkomen dat er in de villawijk ineens een project met “rijtjeswoningen” zou ontstaan is een verkaveling bedacht met vier groepjes woningen. Twee maal twee, en twee maal drie woningen. In de stedenbouwkundige studiefase is een eerste aanzet gegeven voor de beoogde vormtaal: De patio-villa’s zouden markante lessenaarsdaken krijgen, die volledig uit zonnecollectoren zouden kunnen bestaan. Omdat de rode beuken weliswaar prachtig, maar ook erg groot en dominant, zijn, werd uitgegaan van lichte bebouwing. Bijvoorbeeld crémewit metselwerk of keimwerk.

Omdat de kavel uiteindelijk helaas toch niet kon worden aangekocht zal dit project niet worden gerealiseerd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Stedenbouwkundige studie Venray

Op de locatie – aan de oostzijde van Venray, tussen de woonwijk Landweert en de Rijksweg A73 – was tot voor enkele jaren geleden een tennispark met een grote tennishal gevestigd. Het tennispark is inmiddels opgeheven, en de gronden zijn tijdelijk in gebruik als buurtpark.

Voor de locatie is, in opdracht van Adriaans Vastgoed B.V. uit Helmond, een kleinschalig woningbouwproject – met 14 patiowoningen – ontworpen. Het omvat slechts ongeveer de helft van de gronden van de opdrachtgever. Hierdoor zullen – na grondruil met de gemeente Venray – de bestaande buurtpark-gedeelten ten noorden en zuiden van de locatie met elkaar kunnen worden verbonden tot één groot doorlopend openbaar park.

De patiowoningen worden rondom een hofje gesitueerd, met dichte ruggen naar het nieuwe park en naar de bestaande woningen aan de westzijde. Het park zal tegen die achterzijden van de patiowoningen oplopen, en er zelfs gedeeltelijk over heen. Hierdoor zal het woonhofje vanuit de omgeving visueel grotendeels wegvallen, waardoor het park nog groter zal lijken.

Het parkeren zal tussen de woningen kunnen plaatsvinden, plus centraal op het hofje. Maar de verkeersbelasting van dit project, vooral gericht op senioren, zal sowieso uiterst gering zijn.

De woningen zijn nog niet ontworpen. De visualisaties geven wel de intenties aan:  Het zullen gelijkvloerse levensloopbestendige woningen worden, met mogelijk een logeerkamer onder een schuine kap. De voornamelijk op het zuiden gerichte kappen zullen volledig met geïntegreerde zonnepanelen worden uitgevoerd. Daardoor, en door optimale isolatie, zal een nul-op-de-meter-project gerealiseerd kunnen gaan worden.

Hoewel de gemeente Venray heeft aangegeven momenteel nog geen medewerking aan dit plan te kunnen geven hoopt de opdrachtgever dat het toch in de toekomst gerealiseerd zal kunnen worden.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Stedenbouwkundige studie Duitsland

De opdrachtgever, een Nederlandse projectontwikkelaar, probeert in een klein plaatsje in centraal Duitsland op een verlaten fabriekslocatie een herontwikkeling tot woningbouwlocatie te realiseren. De locatie ligt vlak langs een drukke spoorbaan. Dit houd enerzijds een flinke complicatie in (de Duitse overheid vereist een geluidswal van maar liefst 14 meter hoogte), maar bied anderzijds ook een kans, omdat het lokale stationnetje vlak bij ligt, en via dat station de nabijgelegen grote en veel duurdere stad snel kan worden bereikt.  De ontwikkelaar heeft een totaalopzet voor ogen waarbij op de locatie langs de geluidswal een langgerekt appartementengebouw zal worden gerealiseerd (die voor de rest van het gebied ook nog eens als tweede geluidswal zal gaan functioneren), met daarachter een centraal parkje en daar omheen een groot aantal vrije sectorkavels en/of gedeeltelijke projectmatige laagbouw.

Aan Mare Architectuur & Advies is gevraagd om – op basis van die eerste summiere stedenbouwkundige opzet – een nadere uitwerking te bedenken en uit te werken waarbij de nadruk moest liggen op het aantrekkelijk visualiseren van de mogelijkheden van het gebied. In eerste instantie om de Duitse overheden te overtuigen van de potentie van het gebied, waarna de verdere planvorming plaats zal kunnen gaan vinden.

Zonder dat er al van feitelijke gebouwontwerpen sprake is, is een volledig 3D-stedenbouwkundig model gemaakt, waaruit diverse artist impressies en een film konden worden gegenereerd. Vooral door de film is de haalbare stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied aangetoond.

De voorstudie heeft tot gevolg gehad dat de gemeente Wunstorf van de potentie van de locatie overtuigd raakte. Zij wilde echter niet zo maar met het aangereikte concept verder, maar zij heeft een stedenbouwkundige prijsvraag voor het gebied uitgeschreven. Het winnende bureau zal in opdracht van de gemeente het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan mogen opstellen. Mare Architectuur & Advies is daarop als adviseur aan bureau RTW-Architecten uit Hannover gekoppeld. Helaas heeft deze combinatie de prijsvraag niet gewonnen.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.