De Manderij – Helmond-Stiphout

De Helmondse wijk Stiphout – oorspronkelijk een apart dorp, 50 jaar geleden bij Helmond getrokken – heeft geen duidelijk “hart”. De gemeente heeft in 2000 een “Masterplan” opgesteld, wat de aanzet tot de realisatie van een duidelijk centrum had moeten zijn. Doordat dat plan slechts realiseerbaar was door gezamenlijke ontwikkeling van vele grondeigenaren is de realisatie nooit gelukt. Begin 2010 heeft de familie Manders aan Mare Architectuur & Advies gevraagd het Masterplan dusdanig te herzien dat perceelsgewijze ontwikkeling mogelijk zou worden. Bovendien diende het plan aangepast (aan strengere parkeernormen) en verbeterd (betere scheiding tussen winkelexpeditie en wonen) te worden. Dat is gelukt, en in 2011 heeft de gemeente Helmond besloten medewerking te verlenen aan deze planontwikkeling.

In 2012 heeft Mare Architectuur & Advies het ontwerp voor 1700 m² detailhandel plus 25 woningen en een parkeergarage met ongeveer 70 parkeerplaatsen gemaakt. Het ontwerp bestaat uit twee verschillende woonblokken bovenop, en gedeeltelijk achter de detailhandel:

1: Aan de zijde van het toekomstige Dorpsplein een bouwblok met 3 bouwlagen met elk 6 appartementen. Met een vormtaal waarbij rekening is gehouden met het feit dat dit bouwblok later het middendeel zal gaan uitmaken van een veel langere pleingevel aan de noordzijde van het nieuwe plein. Onder het bouwblok is naast de supermarkt een inpandige laad/lospositie voor vrachtwagens opgenomen.

2: Aan de achterzijde liggen 7 “rugwoningen”. Zij zien er vanaf het woonstraatje als bijna normale eengezinswoningen uit, maar staan in feite half bovenop de supermarkt. Ze hebben hun woonlaag op de eerste verdieping, en op het zuiden gerichte daktuinen op het dak van de supermarkt. De vormtaal is hier aangepast aan de omgeving en na de realisatie zal het volledig onzichtbaar zijn dat er op slechts korte afstand vanaf het rustige woonstraatje een grote supermarkt gevestigd is.

Ook verkeers/parkeertechnisch is sprake van een volledige scheiding: de bewoners en personeel parkeren in de parkeerkelder, en de bezoekers aan de detailhandel op het plein aan de voorzijde. Daardoor wordt overlast voor de woonwijk volledig vermeden.

Op basis van dit plan heeft de gemeente Helmond een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dat bestemmingsplan is in juni 2013 unaniem door de gemeenteraad Helmond goedgekeurd. Na een beroepsprocedure heeft de Raad van State op 2 april 2014 besloten dat het plan doorgang mag vinden. Eind 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd, en in 2015 verleend. Helaas is de realisatie door verschillende ontwikkelingen in de supermarkt-branche nog steeds niet gestart, maar in de eerste maanden van 2023 is de realisatie wel een stap dichterbij gekomen met een overeenstemming met een bouwer en met de plaatsing van een bouwbord. De appartementen en woningen zullen binnenkort op de markt worden gebracht.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Appartementen centrum Helmond

Op de locatie, Noord Koninginnewal 91, heeft een pand met een restaurant plus één bovenwoning gestaan.  In opdracht van Adriaans Vastgoed B.V. uit Helmond is een klein appartementencomplex ontworpen. Sinds januari 2017 is het toegestaan om in de binnenstad van Helmond ook op de Begane Grond woningen te situeren. Dit project is het eerste  waarin van die mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Het project bestaat uit een BG met één appartement plus een bergingenblok, en drie woonlagen met elk twee appartementen. Alle appartementen hebben 3 kamers, een apart toilet en een buitenterras. De woningen worden in de vrije sector verhuurd, met als doelgroep ouderen die graag zelfstandig in de binnenstad willen wonen. De vormgeving is sober en strak, en de uitvoering is met hoogwaardige materialen uitgevoerd. De panden aan de linkerzijde van dit complex zullen ook worden herontwikkeld. Omdat die vormgeving nog niet bekend is zijn in het ontwerpproces zowel beelden van de bestaande situatie als van een mogelijke vergelijkbare 4-verdieping hoge ontwikkeling aangemaakt.

De technische uitwerking van het project is door de Archifoor-partners Dankers Slimmer Bouwen (bouwkundig) en BolwerkWeekers (constructies) gedaan. Het project is gebouwd door aannemingsbedrijf Huijbregts Relou uit Son. De bouw is begeleid door Archifoor-partner Ghijsen Advies. Het project is in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Verbouwing/uitbreiding basisschool

In Grave (Noord-Limburg) zijn de afgelopen jaren twee “Brede Scholen” gerealiseerd, waardoor een aantal basisschoolgebouwen zijn vrijgekomen. Eén van die gebouwen (oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau  QuistWintermans) is door Optimus Primair Onderwijs aangekocht om het te verbouwen tot kantoorgebouw voor een aantal samenwerkende schoolbesturen.

Uit het – door mij in samenspraak met Optimus opgestelde – Programma van Eisen bleek dat het gebouw in geringe mate zou moeten worden uitgebreid om alle functies te huisvesten. De uitbreiding is aan de achterzijde van het gebouw gesitueerd, zodat de markante ronde hoofdvorm niet aangetast hoefde te worden.

Mare Architectuur & Advies heeft een nieuwe indeling ontworpen waarbij de klaslokalen en zelfs enkele voormalige sanitairgroepen tot kantoorruimten zijn omgebouwd. Door middel van een 3D-model plus een filmpje is aan alle medewerkers een goed inzicht geboden in hun toekomstige werkomgeving.

De verdere interieuruitwerking is gedaan door het concept/interieurbureau De Merkentafel uit Schaijk.

De verbouwing heeft in 2018 plaatsgevonden. Het projectmanagement is verricht door de SORS Adviesgroep uit Schaijk, en de bouwkundige aannemer was Bouwbedrijf Elk uit Nijmegen.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Gemeentehuis Landerd – Zeeland

Het gemeentehuis van Landerd bestaat uit een ouder gebouwdeel in Bossche stijl, plus een in 1997 aangebouwde gebouwvleugel. De indeling van het gebouw werd gekenmerkt door een grote openheid in functionele zin: op vele plekken in het gebouw waren kleine balies en loketten gesitueerd, gewoon tussen de andere kantoren.

Deze openheid werd niet langer acceptabel geacht. Er diende een publieksgebied te worden gerealiseerd waar alle klantcontacten zich zouden afspelen, gescheiden van de werkgedeelten van het gebouw middels deuren/puien met een toegangscontrolesysteem. Aan de andere kant: in visuele zin was de oude indeling juist bekrompen, met kleine publieksbalies bijna onder de hoofdtrap, en was een ruimere, meer uitnodigender indeling juist gepast.

De belangrijkste onderdelen van de verbouwing waren het vervangen van de centraal gelegen hoofdtrap door een nieuwe trap buiten het publieksgebied, het herindelen van een aantal kantoorgebieden, en het realiseren van vele nieuwe vaste-inrichtingselementen zoals nieuwe balies, kastenwanden en koffiecornermeubels.

De werkzaamheden betroffen zowel het in intensieve samenspraak met de betrokkenen bepalen van de eisen/wensen ten aanzien van de nieuwe ruimten en vaste inrichtingen, het ontwerpen daarvan (middels het volledig in 3D uittekenen van alle vaste inrichtingselementen) en het begeleiden van de bouw. Ook heb ik de selectie van alle nieuwe inventaris uitgevoerd, cq. begeleid. De verbouwing is begin mei 2013 afgerond.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Gedenkmuur te Gemert

In Gemert ligt, achter het Kasteel van Gemert en verscholen in de bossen, een begraafplaats waar gedurende de afgelopen 110 jaar leden van de Congregatie van de Heilige Geest zijn begraven.  Het kasteel zal worden verkocht, en op termijn zal de begraafplaats geheel worden geruimd. Om de herinnering aan de begraafplaats te bewaren is een Gedenkmuur opgericht waarop alle namen en geboorte- plus sterfdatum van alle leden van de Congregatie zijn aangebracht.

De Gedenkmuur bestaat uit een gemetselde “muur” met daarin donkere granieten platen waarin de namen, geboorte- en overlijdensdata van de overledenen zijn gegraveerd. De “muur” volgt min of meer de vorm van een centraal pleintje – wat gesitueerd is aan het einde van de centrale as van de begraafplaats – waarnaast voorheen een Christusbeeld stond. De muur is sterk a-symmetrisch opgebouwd: aan de linker zijde laag beginnend en hoog oplopend naar de rechter zijkant. Bovendien zijn de rondingen links en rechts niet gelijk. Centraal is een grote opening opgenomen, waarin het Christusbeeld is herplaatst. Het beeld vormt op deze manier enerzijds het hart van de Gedenkmuur, en is anderzijds volledig in z’n waarde gelaten. Door de a-symmetrische opbouw komt het hoogste gedeelte van de muur náást de zichtlijn vanaf het toegangspad te liggen en oogt het monument minder massief dan bij een symmetrische vorm het geval zou zijn geweest. De muur zelf, om de granietplaten heen en de gehele achterzijde, wordt volledig in metselwerk uitgevoerd. De gehele materialisatie en uitwerking heeft een harmonieuze inpassing van de Gedenkmuur in het groen van de begraafplaats, en op termijn in het openbare park, opgeleverd.

Niet alleen de namen van personen die in Gemert zijn begraven zijn in de muur opgenomen, ook diegenen die als missionaris in het buitenland zijn begraven. Door het ontwerp van de muur met de vele verschillende granietplaten kon een onderverdeling van alle namen in een aantal groepen (naar begraaflocatie) worden gemaakt.

De gedenkmuur is in de zomer van 2013 gerealiseerd en op 2 november van dat jaar ingewijd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Selectie appartementengebouwen

In het najaar van 2015 is onze coöperatie Archifoor door een bouwbedrijf uitgenodigd om samen met hen deel te nemen aan een design-and-build selectie voor een drietal appartementengebouwen met tezamen bijna 90 wooneenheden. Binnen de coöperatie hebben Hans de Mare en Alexander Augustus samen het ontwerp gemaakt, en de presentatie verzorgd.

Bij deze vorm van selectie werd de winnaar geselecteerd op de combinatie van inhoudelijke aspecten (kwaliteit van het ontwerp) en financiële aspecten (de feitelijke aanneemsom). Hoewel de opdrachtgever aangaf dat ons ontwerp en de uitwerking daarvan zeer positief beoordeeld waren heeft onze combinatie de selectie op financiële gronden helaas niet gewonnen. Omdat de opdrachtgever momenteel nog op basis van het winnende ontwerp/aanbod in overleg is met de betreffende gemeente worden er hier geen (plaats-)namen genoemd.

Archifoor heeft zich in deze selectie optimaal als virtueel architecten- en adviesbureau kunnen bewijzen. Op basis van ons gemeenschappelijke 3D-CAD-programma en onze gemeenschappelijke server-faciliteit kunnen we vanuit onze verschillende bureaus samen werken als zijn we één bureau. En met onze verschillende disciplines kunnen we zelfs méér geïntegreerde ontwerpdiensten aanbieden dan de meeste grotere architecten- en ingenieursbureaus.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.

Verbouwing Driessen HRM te Helmond

Het Helmondse bedrijf Driessen HRM, werkzaam in de zakelijke dienstverlening (Human Resource Management en Payroll Management) is gevestigd in een  gebouw wat eind 90-er jaren voor een andere opdrachtgever door Van Santvoort & Van Santvoort Architecten is ontworpen. Het gebouw bevatte ook een bedrijfsvleugel, die qua architectuur bijna dezelfde uitstraling had als het kantoorgedeelte. Door de voortdurende groei van Driessen besloot men de nauwelijks gebruikte bedrijfsvleugel te laten verbouwen tot kantoorruimten voor ongeveer 50 medewerkers.

Eerst heb ik een Programma van Eisen opgesteld voor het hele bedrijf, waarin per afdeling de verschillende groeiscenario’s waren opgenomen. Vervolgens is een indelingsstudie gemaakt, waaruit kon worden afgeleid welke afdelingen en functies het beste in het te verbouwen gebouwgedeelte gehuisvest konden gaan worden. Uiteindelijk heb ik de herindeling van de bedrijfsvleugel en de – beperkte – ingrepen in de gevels van het gebouw ontworpen.

Om optimale verbouwingsplannen, ook in installatietechnische zin, te kunnen bedenken is eerst het gehele gebouw goed onderzocht. Het voorbereidende werk betekende in dit geval naast het ontwerpen van de verbouwing ook veel coördinatie en adviseren. De bouwkundige uitwerking van deze verbouwing is door LXarchitecten uit Helmond gedaan.

Het project is in 2011 tot tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Vanwege de vrij extreme groei van het bedrijf is het gebouw sindsdien aanzienlijk uitgebreid. Dat is door een ontwikkelend bouwbedrijf gerealiseerd.

Zie voor de afbeeldingen van dit project de projectpagina.